Lins enterprise Co., Ltd.

Công ty Lâm Gia

Tel: 84-274-3655301

Fax: 84-274-3655300

Address:

Thửa đất 785, tờ bản đồ DC21, khu phố Tân Bình, phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, Việt Nam, 822.460 (Vietnamese)

Land lot No.785, map sheet DC21, Tan Binh quarter, Tan Hiep ward, Tan Uyen town, Binh Duong province, Vietnam, 822.460 ( English)

Contact

Phyllis Lin (Sales manager)

Mobile phone: 84-908-019330

Email: phyllislin@linsenterprise.com